GDPR: Spracovanie osobných údajov a ich ochrana | Zámočnícka výroba, spracovanie plechu, ohýbanie plechu, ohýbanie plechu, dierovanie plechu - Besta Trade

Spracovanie osobných údajov a cookies

GDPR: Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Osobné údaje spracovávame v našej spoločnosti v súlade s právnymi predpismi platnými v Českej republike podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 označované ako “GDPR”. Spoločnosť Besta Trade s.r.o. so sídlom Místecká 1006, 739 21 Paskov, IČO: 268 68 253.

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a nie sú odovzdávané ani sprístupnené tretím stranám mimo územia EÚ. Dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu a k ich zneužitiu. Ochrana osobných údajov, súkromia a práv každého jednotlivca je jednou zo základných hodnôt, ktoré dodržiavame. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť povinnosti z neho vyplývajúce. V prípade, keď je na spracovanie osobných údajov vyžadovaný Váš súhlas, nebudeme si súhlas nijako vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia uzavretia zmluvného vzťahu, poskytnutia služby predaja tovaru alebo povinnosti nami stanovenej.

Aké Vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré my spracovávame, slúžia na uzavretie zmluvy a na jej plnenie, bez týchto údajov by to bohužiaľ nebolo možné. Ide o:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Bankové spojenie, bankový účet
 • V prípade procesu náboru potom aj Váš životopis alebo fotografiu

Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré poskytujete, sú spracované na základe nižšie uvedeného právneho základu:

 • Plnenie alebo uzavretie zmluvy o Nákup a predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia.
 • Plnenie právnych povinností o Povinnosť podľa slovenského práva alebo práva EÚ – Zákon o účtovníctve, Zákonník práce, Zákony v oblasti soc. zabezpečenia a zamestnanosti, Zákon o poisťovníctve, Zákon o legalizácii výnosov z trestnej činnosti (AML) atď.
 • Oprávnený záujem o Ochrana majetku (kamerový systém), odovzdávanie v rámci našej spoločnosti na administratívne účely.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje si odovzdávame iba v rámci našej spoločnosti a Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím stranám. Ide o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

 • Audítorské spoločnosti, daňoví poradcovia – plnenie právnej povinnosti.
 • IT spoločnosti – na základe oprávneného záujmu. Ide o outsourcing IT služieb a prípadný prístup k osobným údajom v rámci správy IT systémov.
 • Orgány štátnej správy – daňové úrady, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne, súdy, súdni exekútori a podobne – na základe plnenia právnej povinnosti.

Každý subjekt/tretia strana, ktoré Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom odovzdávame (pokiaľ nejde o plnenie právnej povinnosti), zaväzujeme zmluvou, ktorá okrem iného ustanovuje:

 • Povinnosť chrániť osobné údaje
 • Povinnosť mlčanlivosti
 • Povinnosť spolupráce pri kontrole dodržiavania ustanovení GDPR Aké máte práva súvisiace s Vašimi osobnými údajmi

Aké máte práva súvisiace s Vašimi osobnými údajmi

Spoločnosť Besta Trade s.r.o. dodržiava nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a je pripravená plne spolupracovať pri výkone Vašich práv.

Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo subjektu OU byť oboznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR).
 • Prístup (zoznámenie s údajmi, ktoré o Vás máme) – bude Vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás vedieme s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a ďalej potom prípadov, kedy by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.
 • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby ich neaktuálna verzia mu nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR).
 • Aktualizácia osobných údajov – zaistíme aktualizáciu Vašich osobných údajov na základe Vášho podnetu.
 • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR).
 • Výmaz (zabudnutie) – Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov potrebných na plnenie právnej povinnosti, údajov potrebných na obhajobu právnych nárokov či údajov potrebných na ochranu verejných záujmov.
 • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR).
 • Obmedzenie spracovania osobných údajov – na základe Vašej námietky dôjde k obmedzeniu spracovania Vašich osobných údajov. Do vyriešenia námietky je spracovanie osobných údajov obmedzené.
 • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR).
 • Prenesenie osobných údajov – ak ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe smlyny alebo súhlasu budú Vám Vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.
 • Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR).
 • Námitka proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prejednaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu Vašich záujmov. Námietku možno uplatniť v prípadoch, keď je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany alebo proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané. Ďalej Vás v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informujeme, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu av prípade podozrenie, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.
 • Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR).
 • Žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe Vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame v závislosti od účelu, na ktorý osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje uchovávame minimálne po dobu trvania zmluvy. Vo väčšine prípadov sme nútení uchovávať Vaše osobné údaje v súlade so zákonmi (Zákon o účtovníctve, Zákonník práce, Zákony v oblasti soc. zabezpečenia a zamestnanosti, Zákon o poisťovníctve, Zákon o legalizácii výnosov z trestnej činnosti (AML) atď.) to je spravidla po dobu 10 rokov.

Ochrana osobných údajov

Ochranu Vašich osobných údajov zaisťujeme prepracovaným systémom riadenia internej dokumentácie podľa pravidiel normy STN EN ISO 9001:2015, založenom na analýze rizík prístupov k osobným údajom. Spoločnosť Besta Trade s.r.o. Vás ubezpečuje, že neustále hodnotí bezpečnostnú situáciu a riziká a upravuje svoje plány bezpečnosti tak, aby nedošlo k ohrozeniu Vašich osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sú implementované zodpovedajúce postupy a technológie na zaistenie informačnej, fyzickej i administratívnej bezpečnosti a to ako organizačnými, tak technickými prostriedkami. Z pochopiteľných dôvodov neuvádzame tieto postupy a mechanizmy na tomto mieste.

Zabezpečenie osobných údajov

Tieto webové stránky sú pre prenos dát (vrátane osobných údajov) zabezpečené. Protokoly HTTPS a TLS zaisťujú autentizáciu, dôvernosť a integritu prenášaných dát, ktoré sú ukladané na externom zabezpečenom serveri certifikovaného zmluvného partnera.

Ak Vás zaujíma niečo bližšie ohľadom zásad spracovania osobných údajov a ich ochrany, môžete otázku napísať správcovi osobných údajov na info@besta-trade.com.

Cookies

Tieto webové stránky v súlade so zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách a smernicou Európskej únie č. 2009/136/ES využívajú tzv. cookies.

Cookies sú malé súbory ukladané na zariadení používateľa webových stránok.

Tieto webové stránky využívajú len “technické cookies” potrebné na zabezpečenie ich fungovania.

Cookies nepredstavujú pre používateľa nebezpečenstvo. Nie je možné ich použiť na odhalenie totožnosti ani na zneužitie prípadných užívateľom zadaných údajov.